За проекта:

Междукултурните компетенции са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на междукултурните компетенции е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции.

Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване. Именно тази тенденция доведе до създаването на проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение. Основната цел на проекта е да подпомогне повишаването на квалификациите на ПОО обучителите да предоставят интеркултурно обучение на своите ученици в България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша до края на 2020г. Проектът ще постигне това чрез предлагане на лесен достъп до инструменти в областта на междукултурното обучение и предоставяне на учебни материали, включително инструкции за прилагане на теорията към междукултурното обучение. През първата година от изпълнението на проекта партньорите работиха ексклузивно по създаването на Отворен онлайн каталог от междукултурни инструменти като отворен образователен ресурс. Каталогът е колекция от междукултурни инструменти, които да се използват свободно и безплатно от обучители в сферата на ПОО. Инструментите са събрани в база данни, която ги класифицира в предварително избрани категории като Начин на обучение, Начин на взаимодействие, Културен фокус, Статус на авторското право и т.н. Потребителите могат да търсят инструментите като избират конкретни категории. Те също така имат възможността да оценят полезността на инструментите, така че бъдещите потребители да могат да се възползват от предишната обратна връзка. В каталога са анализирани и поместени над 120 инструменти за междукултурно обучение, подходящи както за самоподготовка, така и за групова работа. Бъдете сред първите, които ще се убедят в предимствата и полезността на онлайн каталога с инструменти! Очакваме ви на следния линк - https://cit4vet.erasmus.site/database/.

Понеделник, 23 Декември 2019 12:54