ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work
Партньори: Междукултурни компетенции

Продължителност: :
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+

Официален старт на проект CIT4VET

За проекта:

Център РУНИ има удоволствието да ви съобщи, че е партньор по проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение. Проектът се финансира от програма ЕРАЗЪМ+ на Европейската комисия Kлючова дейност 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.

Междукултурните компетенции (МК) са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на ИК е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която развитието на междукултурните компетенции е включено в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване. Основната цел на проекта е да подпомогне повишаването на квалификациите на ПОО обучителите да предоставят интеркултурно обучение на своите ученици в България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша до края на 2020г. Проектът ще постигне това чрез предлагане на лесен достъп до инструменти в областта на междукултурното обучение и предоставяне на учебни материали, включително инструкции за прилагане на теорията към междукултурното обучение. В частност, специфичната цел на проекта е да създаде иновативен Онлайн каталог с инструменти за интеркултурно обучение, който ще бъде и Отворен Образователен Ресурс (ООР). - База данни с инструменти за интеркултурно обучение – колекция от инструменти, разработени в рамките на предишни инициативи и проекти. Отворени образователни ресурси в сферата на интеркултурното образование. - Обучителни материали - Материали под формата на електронно обучение, с упражнения и тестове, позволяващи самооценка на интеркултурните умения. - Ръководство за разработване на симулации за междукултурно обучение. Проект CIT4VET е с продължителност 01.10.2018 – 30.09.2020. За повече информация и актуални новини, можете да посетите сайта на проекта: https://cit4vet.erasmus.site/

Четвъртък, 31 Януари 2019 13:11