Четвъртък, 31 Януари 2019 11:43

Официален старт на проект CIT4VET

Междукултурните компетенции в днешната реалност са основна ключова компетентност, също поради значителния растеж на миграцията и движението на индивидите в различните страни. Независимо от това,

Междукултурните компетенции са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на междукултурните компетенции е признато от Европейската комисия и

Четвъртък, 31 Януари 2019 13:11

Официален старт на проект CIT4VET

Център РУНИ има удоволствието да ви съобщи, че е партньор по проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в