ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеLOGIC - използване на логиката в сферата на образованието за възрастни
Координатор: Radar B (Франция)

Партньори: Полша, България, Унгария, Испания, Португалия, Турция

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: „Учене през целия живот“, „Грюндвиг“

LOGIC - използване на логиката в сферата на образованието за възрастни

За проекта:

Използването на логиката в образованието за възрастни

LOGIC №2011-1-FR1-LEO04-24203

ЗА ПРОЕКТА

Проектът LOGIC има за цел обмен на информация относно използването на логиката в сферата на образованието за възрастни. Проектът събера образователни практики, свързани с 8-те ключови компетенции на ЕС (общуване на роден език, общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество).

Изготвена беше рамка, чрез която да се сравнят тези практики. Целта е те да могат да бъдат използвани в контекста на ежедневието, като по този начин да се подобрят професионалните умения на преподавателите на възрастни. Всяка отделна практика ще се анализира и приспособи от „специалисти по интеграция” (преподаватели, съветници, социални работници и др.), като се вземат предвид изискванията на средата , както и националните и европейски контексти. Проектът работи върху развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и върху признаването на професионалните квалификации и умения.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Основната цел е да се използва логика в образованието от обучители на възрастни и да се развият логическите способности на обучителите.

Специфичните цели са следните:

- да се развие обмена между практикуващите и да се съпоставят техните професионални практики

- да се даде възможност на работещите впрофесионалното образование да действат като мрежови актьори

- да се съберат практики и да се провери как те да бъдат прехвърлени към други ползватели (включително други професионалисти в областта на професионалното образование за възрастни).

Продукти:

  • Ръководство, съдържащо методи и инструменти със съответната подходяща библиография
  • Доклад от тестването на съществуващите практики в партньорските страни със SWOT анализ
  • Серия препоръки на вниманието на всички заинтересовани страни

 

Събота, 19 Декември 2015 16:22