ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Развиване на умения за подобряване на социалното включване чрез преводачески техники и културна медиация
Координатор: Dacorum CVS (Великобритания)

Партньори: България, Швеция, Италия, Гърция, Германия

Продължителност: 24 месеца: ноември 2017- октомври 2019
Номер на проекта: 2017-1-UK01-KA202-036841
Финансираща програма: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование

SMIIM обучение в Атина

За проекта:

От 16 до 20 септември в Атина се проведе тренинг по проекта SMIIM. По време на тренинга се взеха решения за промени в съдържанието и формата на платформата за да може тя да покрие по-широка целева група. Освен преводачи, платформата в на-близко бъдеще ще е удобно помагало на между културни и социални медиатори, като за тази цел ще бъде добавено съдържание и тестови упражнения. Присъстващите споделиха впечатленията си за проведените от тях сесии, с коментари и обратна информация от тях. Като част от обучението посетихме Административния Бежански център в Атина, където имахме възможност да се запознаем, както с процедурите по получаване на бежански статут, така и с организацията на преводачите поддържащи пряка или дистанционна връзка с 23те бежански центъра на територията на цяла Гърция. Имахме възможност да се срещнем не само с ръководството на Центъра, но и със самите преводачи, на които кратко представихме платформата и възможностите които тя дава за проверка на знанията и уменията, но и за получаване на нови такива. До края на проекта не остава много време, но предложените и одобрени промени, ще обогатят и разнообразят съдържанието и ще привлекат нови ползватели.

Понеделник, 23 Септември 2019 14:01