ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Развиване на умения за подобряване на социалното включване чрез преводачески техники и културна медиация
Координатор: Dacorum CVS (Великобритания)

Партньори: България, Швеция, Италия, Гърция, Германия

Продължителност: 24 месеца: ноември 2017- октомври 2019
Номер на проекта: 2017-1-UK01-KA202-036841
Финансираща програма: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование

Развиване на умения за подобряване на социалното включване чрез преводачески техники и културна медиация

За проекта:

В днешно време, на територията на Европейския съюз се говорят 23 официални езика, но освен тях се срещат още над 60 езика и диалекта, употребявани от множеството мигранти, бежанци и хора, търсещи закрила. Това голямо разнообразие носи културно богатство, но в същото време поставя потенциални пред хората, които не владеят добре езика на страната, в която живеят.

При наличието на значителни езикови бариери пред мигрантите, бежанците и хората, търсещи закрила в приемащата държава, от изключителна важност е да им бъде осигурена адекватна подкрепа и съдействие при достъпа до публични институции, както и по време на процеса на установяване в местната общност. Отчитайки последните миграционни модели и тенденции, все повече нараства необходимостта от специализирани преводачески услуги и културна медиация, за да се отговори на специфичните нужди на лицата, които изпитват езикови затруднения при общуването.

Целта на този проект е да спомогне за намаляването на социалните бариери и икономически пречки пред мигрантите, бежанците и хората, търсещи закрила. Осигуряването на специализирани обучения за преводачи и културни медиатори ще направи работата им по по-ефективна, ще спомогне за редуциране на комуникационните бариери и ще сближи гражданите с публичните институции.

В рамките на две години (2017-2019), Център РУНИ ще си партнира с неправителствени организации и обучителни институции от шест европейски държави, като ще обединят усилия в работата по създаване на обучителни материали за специализирани преводачи и културни медиатори, които ежедневно се сблъскват с мигранти, бежанци и хора, търсещи закрила, които се намират в неравностойно положение и висок риск от социална изолация. .

Проектът ще спомогне за подобряване на обучителните услуги в областта на преводаческите техники и културната медиация в контекста на работата с мигранти, бежанци и хора, търсещи закрила. Дейностите ще стартират с провеждане на детайлно проучване на текущите миграционни тенденции в ЕС, както и ситуацията в областта на предоставянето преводачески услуги и културна медиация. Следващата задача пред партньорите по проекта ще е създаването на уеб портал, в който да бъдат поместени всички обучителни материали, видео уроци, както и упражнения за правилно произношение и ясна дикция. В допълнение към уеб платформата, проектът предвижда и създаване на наръчник, както и разработване на система за отчитане на постиженията на обучаемите (т.нар. badge system).
И накрая, устойчивостта и добавената стойност на проекта ще са приоритет, а навременното и внимателно планиране на дейностите ще гарантират, че резултатите и материалите, създадени по време на проекта ще достигнат до възможно най-голям брой заинтересовани лица.

Понеделник, 29 Януари 2018 20:42