ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеBEVIN - валидация и сертифициране на неформалното и информалното образование
Координатор: Centre for Education and Enterpreneurship Support (Полша)

Партньори: България, Испания, Италия, Латвия

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

BEVIN - валидация и сертифициране на  неформалното и информалното образование

За проекта:

ЗА ПРОЕКТА

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

BEVIN е иновативен европейски проект, който има за основна цел да увеличи възможностите за валидация на умения и компетенции от неформалното и информално образование.

Неформално образование е всяка разновидност на целенасочено, но доброволно учене, което се осъществява в разнообразни среди и ситуации, но не води до получаването на формална образователна степен и квалификация. Информално образование е нецеленасочено учене, което се случва във всекидневието ни (около семейството ни, на работа, в свободното ни време и тн. ). Има резултати от това действие, но те са трудно отбележими, фактически никога не са сертифицирани и типично не са бързо видими за учащият се, нито се смятат за образователни, обучителни или служебни ползи.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Основната цел на проекта BEVIN е да спомогне за повишаването на признаването на знанията, уменията и компетенциите, придобити посредством неформално и информално обучение. Партньорството ще постигне това като реализира следните оперативни цели:

  • Разработване на база данни от ефективни инструменти за валидация на знания, умения и компетенции, придобити от неформалното и информално образование
  • Създаване на анализатор на тенденциите и бъдещото развитие в процеса на валидация

ЗАЩО Е ИНТЕРЕСЕН?

Базата данни, разработена в рамките на проект BEVIN ще бъде чудесно допълнение към националните системи в областта на образованието. Проектът ще се реализира в партньорство между организации от пет Европейски държави: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci( Полша), Sea Teach S.L. (Испания),Център РУНИ(България) (Италия),BEFO (Латвия)

С повече от 350 инструмента за валидация на неформалното и информално образование, базата данни по проект BEVIN обхваща много широк спектър от сфери, сектори, отрасли и дисциплини: култура; образование; наука; чужди езици; данъци и счетоводство; водене на преговори; „меки умения“; ИТ сфера; спорт; полагане на грижи за стари или болни хора; селско стопанство; туризъм; мениджмънт и финанси; предприемачество; екология и още много други.

 

Събота, 19 Декември 2015 20:52