Също така то има за цел да покаже кои са най-често използваните мобилни устройства сред целевата група. Проучването ще се осъществи в два етапа- първоначално

Конкретната причина за провеждането на този проект е липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност,

Страница 10 от 10