ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: LOGIC - използване на логиката в сферата на образованието за възрастни
Координатор: Radar B: Франция

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: „Учене през целия живот“, „Грюндвиг“

LOGIC

За проекта:

Проектът LOGIC има за цел обмен на информация относно използването на логиката в сферата на образованието за възрастни. Проектът събера образователни практики, свързани с 8-те ключови компетенции на ЕС (общуване на роден език, общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество).

Изготвена беше рамка, чрез която да се сравнят тези практики. Целта е те да могат да бъдат използвани в контекста на ежедневието, като по този начин да се подобрят професионалните умения на преподавателите на възрастни. Всяка отделна практика ще се анализира и приспособи от „специалисти по интеграция” (преподаватели, съветници, социални работници и др.), като се вземат предвид изискванията на средата , както и националните и европейски контексти. Проектът работи върху развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и върху признаването на професионалните квалификации и умения.

Неделя, 29 Ноември 2015 20:43